Om os / Vedtægter

Vedtægter

 

VEDTÆGTER

§ 1

Foreningens navn er Kerteminde Antenneforening.

 

§ 2

Foreningens interesseområde er Kerteminde Kommune.

 

§ 3

Foreningens formål er at oprette, eje / drive et elektronisk signalanlæg i henhold til de tekniske muligheder og gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

 

MEDLEMSFORHOLD.

§ 4

Som medlem kan optages enhver (enkeltperson, virksomhed, forening samt bolig- forening) inden for foreningens område, som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud og kontingent.

Enhver, som bor i foreningens interesseområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens fælles elektroniske signalanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udbygningen.

 

§ 5

For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejeren at meddele bestyrelsen lejernes navne og adresser.

Ønsker ejeren af en ejendom ikke kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet det fælles elektroniske signalanlæg på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen.

 

§ 6

Medlemmerne er pligtige at tåle, at en tilslutningsstander, forstærker eller lignende placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side.

Medlemmerne etablerer og hæfter selv for egen stikledning fra fordelingsskab frem til første stikdåse. Tilslutningen skal foretages af en af 

foreningen godkendt installatør. Foreningen etablerer og hæfter for hovedstation, kabelnet, forstærkere og fordelingsskabe. 

Eventuelle beskadigelser af anlægget skal straks indberettes til bestyrelsen.

 

§ 7

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med skriftlig varsel pr. løbende måned + 30 dage.
Udmeldelse af foreningen berettiger ingensinde til udbetaling af andel, indbetalt bidrag, opsparet formue eller af noget andet beløb.
Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
Såfremt et medlem ekskluderes, afbrydes medlemmets tilslutning på foreningens foranledning. En eksklusion skal forelægges den nærmest følgende generalforsamling.

 

GENERALFORSAMLING.

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 9 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned.

Generalforsamlingen indvarsles ved meddelelse i dagspressen samt på informationskanalen senest 10 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende ni punkter.

 

Valg af dirigent

Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Kasserens aflæggelse af regnskab

Indkomne forslag 

Fastsættelse af kontingent

Eventuelle indkomne forslag til vedtægtsændringer

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to bestyrelsessuppleanter

Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant

Eventuelt

 

Forslag til vedtægtsændringer som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal med navnsunderskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde oplysninger om at der er forslag til vedtægtsændringer. Andre forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte bestemme det, eller mindst 25 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som i § 9 anført.

Såfremt begæringen om ekstraordinær generalforsamling fremsættes af medlemmerne, er bestyrelsen forpligtet til senest fjorten dage efter begæringens fremsættelse at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af de forslag, som begæringen måtte kræve behandlet.

 

§ 11 

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer der ikke er i restance kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.

I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget.

Herudover har udlejeren én stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive én stemme, uanset det antal lejemål, han råder over i foreningens forsynings-område.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst fem medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning.

Det påhviler dirigenten at udpege to stemmetællere hvis han finder det nødvendigt.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

 

LEDELSE – TEGNING – HÆFTELSE.

§ 12

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at to af bestyrelsen er på valg i ligeår og tre er på valg i ulige år ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.

Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Heraf skal en være formanden eller næstformanden.

Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte en lønnet forretningsfører. 

Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at de relevante offentlige myndigheder er underrettet om, hvem der til enhver tid er formand for foreningen.

 

§ 13

Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 

§ 14

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidhører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed, der formidles  via foreningens elektroniske signalanlæg.

 

REGNSKAB OG ØKONOMI.

§ 15 

Foreningens regnskabsår er fra 1. Januar til 31. December.
Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning og revideres af de på foreningens generalforsamling valgte revisorer.
En af bestyrelsen valgt ekstern revisor foretager gennemgang af regnskabet for at overholdelse af gældende love og regler. 

RESTANCER.

§ 16

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso samt lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkoblingen til anlægget. Bestyrelsen kan fastsætte tariffer herfor.

 

FRAFLYTNING.

§ 17

Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af foreningen, såfremt han ønsker det og indbetaler det til enhver tid gældende medlemskontingent.

Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.

 

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL

§ 18

Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes vedlige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

 

§ 19

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf som er ejet af foreningen samt stikledningen frem til første stikdåse i hver tilslutning. I tilfælde af misrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens vedtægter kan bestyrelsen straks afbryde tilslutningen.

 

§ 20

Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelses- standarden og at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

 

§ 21

Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand.

Formanden eller næstformanden og reparatøren har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

 

ÆNDRINGER OG UDVIDELSER.

§ 22

Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder.

Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid.

Såfremt en afhændelse af foreningens elektroniske signalanlæg medfører ophør af foreningens aktiviteter skal sådant et salg forud godkendes på en generalforsamling efter samme regler som ved vedtægtsændringer

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 23

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Opnår forslaget flertal af de afgivne stemmer uden dog at det udgør 2/3 af foreningens medlemmer skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen oplyses om forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med simpelt flertal. 

OPHØR

§ 24

Såfremt foreningens aktiviteter ophører skal bestyrelsen fremsætte forslag til foreningens opløsning.

Til vedtagelse af opløsning af foreningen gælder samme regler som ved vedtægtsændringer jf. § 23

Når foreningen opløsning er gyldig vedtaget, afgør generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, hvorledes der skal forholdes med et eventuelt overskud i foreningen efter opløsningen.

 

FORTOLKNING

§ 25

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter kan rekvireres af foreningens medlemmer.

 

 

Således vedtaget Kerteminde den 23. april 2019

 
 
 
Husk at betale kontingent til tiden ?
Så undgår vi at sende en rykker
Du undgår at vi lukke for din antenne og internet
 
 
Kerteminde Antenneforening | CVR: 72605314 | Møllevej 26, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 6532 3644
Fordele hos KAF Mobil:
• Ingen binding • Ring for 0 kr. mellem KAF Mobil • 4G dækning uden ekstra omkostninger • Kundeservice, der er til at få fat i  • Saml hele familien på et login • Køb ny mobil • Stream underholdning til fordelspris